Strengere regels immigratie

'Europees parlement hobbel migratieplannen'

Het Europees Parlement kan wel eens het lastigste obstakel zijn voor het rechtse kabinet om strengere regels over immigratie af te dwingen. Dat zei Europarlementariër Derk Jan Eppink zaterdagavond in Nova. Volgens Eppink vindt het Europees Parlement de huidige wetgeving al veel te streng. Lees hier verder.....

Bron: Trouw 15 aug. 2010

Al 6000 Nederlanders in Emsland

vrijdag 23 juli 09:38

EMMEN - Eind 2009 is de teller van het aantal Nederlanders in Landkreis Emsland de stand van 6000 gepasseerd, blijkt uit onderzoek van CDA-raadslid en statisticus Herry Thole. De groei in 2009 is met 462 emigranten minder dan de 632 van 2008. In tien jaar tijd is het aantal Nederlanders in de grensstreek toegenomen van ruim 1500 naar 6000. Een verviervoudiging.

Omgerekend een aandeel van 0.5 % naar bijna 2 %. De grootste toename was in 2007, toen 797 Nederlanders de grens passeerden. Uit de grensgemeenten in Drenthe en Groningen komen de meeste emigranten. Emmen leverde vorig jaar 145, Coevorden 52, Vlagtwedde 36 en Reiderland 34. Vanuit gemeente Emmen zijn de laatste 10 jaar 1684 inwoners over de grens verhuisd.
Twee van de drie emigranten is jonger dan 40 jaar. De gemiddelde leeftijd van de verhuizers bedraagt 30 jaar, globaal 10 jaar minder dan de inwoners van Zuidoost-Drenthe. De emigranten betreffen doorgaans paren van middelbare leeftijd of jonge gezinnen met een of twee kinderen. De voornaamste reden van emigreren is volgens een enquête onder 102 Nederlandse gezinnen het goedkoper wonen (62 %). Uit eigen onderzoek is gebleken dat de woningen in het Duitse grensgebied 43 % goedkoper zijn dan in Drenthe en Groningen. Acht procent verhuist vanwege de lagere bouwgrondprijzen en 12 % geeft een groter woongenot als reden aan. Driekwart vestigt zich binnen 10 km vanaf de grens en ruim 80 % heeft een baan in Nederland.

In Landkreis Emsland zelf nam vorig jaar het aantal inwoners voor het tweede jaar af en wel met 682 naar 313.371. Uit gegevens van Emsland blijkt dat er 18 % meer mannelijke Nederlanders wonen dan vrouwelijke: 3249 om 2756.

Bron: Emmen.nu 23.7.2010

Pensionado en Zorgplicht

Pensionado moet toch zorgplicht betalen

Nederlandse gepensioneerden in het buitenland mogen wel degelijk worden verplicht tot een bijdrage aan het College voor Zorgverzekeringen. Maar een nationale rechter zal moeten nagaan of de rechten voor uitkeringsgerechtigden in het buitenland hetzelfde worden gewaarborgd als die van de ingezetenen in Nederland

Dat adviseert de advocaat-generaal aan de rechters van het Europese Hof van Justitie. Binnenkort doet het hof uitspraak in deze zaak. 

De zaak draait om de zorgbijdrage van Nederlanders die in een andere EU-lidstaat wonen en een pensioen of uitkering uit Nederland ontvangen. Deze bijdrage wordt ingehouden door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Na talloze beroepsprocedures heeft ook de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland, zich over deze zaak gebogen en vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie (in Luxemburg).

Particulier verzekerd

Veel Nederlanders met pensioen of uitkering die in een andere EU-lidstaat wonen, waren vroeger particulier verzekerd. Tot ze in 2006, met de komst van de nieuwe Zorgverzekeringswet, wettelijk werden verplicht zich te verzekeren bij het ‘ziekenfonds’ van hun woonland. Hun zorgbijdrage moeten ze sindsdien betalen aan het CVZ, die de kosten weer verrekent met de destbetrefende EU-lidstaat.

De bijdrage wordt via voorheffing ingehouden van het pensioen of de uitkering en naderhand verrekend. Overigens heeft het CVZ daarin een enorme achterstand (zie: Problemen NL'ers in buitenland met CVZ groter dan gedacht). De verzekerde krijgt dan een verzekeraar in het buitenland toegewezen, waarbij hij of zij dan is verzekerd.

Hoge kosten
Veel pensionado's zijn ongelukkig met de regeling. Ze vinden dat ze teveel moeten afdragen aan het CVZ en willen zelf hun zorgverzekeraar kiezen. De verzekeraar in het buitenland vergoedt niet altijd dezelfde zorgverlening als in Nederland. Dat betekent dat sommige uitkeringsgerechtigden in het buitenland een bijkomende verzekering in het buitenland moeten afsluiten. De extra verzekering brengt nieuwe kosten met zich mee. Voor sommige ouderen zijn die kosten zo hoog, dat ze moeten terugkeren naar Nederland.

Voor ingezetenen in Nederland ligt de zaak iets anders. De Nederlandse verzekeraars moeten zich volgens de wet houden aan een aantal criteria voor de basis- en aanvullende verzekering. Dat betekent dat de rechten van ingezetenen gewaarborgd zijn.

Aanvullend onderzoek
De advocaat-generaal zegt te weinig informatie te hebben om te oordelen of de rechten van Nederlanders in het buitenland voldoende worden gewaarborgd. Daarom adviseert de advocaat-generaal om dit te laten onderzoeken door de nationale rechter. 

Volgens het advies heeft niets de Nederlandse wetgever in 2006 in de weg gestaan om ook de Nederlanders in het buitenland te betrekken in de nationale waarborg. Dus dat verzekeraars na de automatische beëindiging van de particuliere verzekering, ook niet-ingezetenen aantrekkelijke voorwaarden moesten bieden. 

Discriminerend
Mocht de nationale rechter tot het oordeel komen dat ingezetenen en niet-ingezetenen anders zijn behandeld, dan zou de regeling discriminerend zijn en in strijd met EU-regels en tegen de door het EG-verdrag gewaarborgde vrije verkeer.

De rechters van het EU-Hof volgen meestal het advies op van de advocaat-generaal.

Bron: NRW 15 juli 2010

Nieuwe sociale verzekeringen

Nieuwe sociale verzekeringsregels bij wonen en werken in verschillende EU-landen

Door: Lianne Bouman | redactie HRpraktijk | 12 juli 2010

Nieuwe sociale verzekeringsregels bij wonen en werken in verschillende EU-landen
De nieuwe sociale verzekeringsregels voor EU-landen zorgen ervoor dat veel Europeanen, onder wie ongeveer 400.000 Nederlanders, gebruik kunnen maken van de sociale verzekering in alle landen van de Europese Unie.

Belangrijke wijzigingen zijn:

 • Andere aanwijsregels voor personen die in twee of meer landen werken.
 • Nieuwe regels voor werkloze grensarbeiders.
 • Regels over medische zorg in het pensioenland.

 

De nieuwe regels zijn gemaakt voor:

 • arbeidsmigranten om (beter betaald) werk te vinden;
 • grensarbeiders die in de ene EU-lidstaat wonen en in de andere (aangrenzende) werken;
 • hooggeschoolden, die tijdelijk in het buitenland wonen voor het werk en studenten;
 • gepensioneerden.

 

Werkloosheidsuitkering

Volledig werkloos geworden grensarbeiders kunnen alleen een werkloosheidsuitkering krijgen van het woonland. Onder de oude verordening was het mogelijk om via het arrest Miethe een werkloosheidsuitkering uit het laatste werkland te krijgen. Grensarbeiders, die al vóór 1 mei 2010 via het arrest Miethe een uitkering uit het laatste werkland krijgen, houden deze uitkering ook na 1 mei 2010, zolang zij aan de nationale voorwaarden voldoen.

 

Medische zorg pensioengerechtigden

Personen, die in het ene land wonen en een wettelijk pensioen uit een ander EU-land ontvangen, kunnen vanaf 1 mei 2010 ook medische zorg in het land waarvan zij pensioen ontvangen krijgen.

 

Let op:

Dit keuzerecht geldt niet voor personen, die ook een wettelijk pensioen uit hun woonland ontvangen.

 

Woont de gepensioneerde grensarbeider in België of Duitsland en ontvangt hij uitsluitend pensioen uit Nederland, dan mag hij vanaf 1 mei 2010 ook een beroep doen op medische zorg in Nederland. Deze regel geldt als hij één van de volgende pensioenen of uitkeringen uit Nederland ontvangt:

 • AOW-pensioen;
 • ANW-uitkering;
 • WAO-, WIA-, of WAZ-uitkering;
 • Wajong-uitkering;
 • vervroegd ouderdomspensioen en vut-uitkering voor werknemers van 55 jaar of ouder;
 • wachtgelduitkeringen (vanaf 1 januari 2007), uitkeringen aan militairen en ambtenaren volgens een regeling bij overtolligheid, functioneel leeftijdsontslag en vervroegde pensionering (bijvoorbeeld UGM/UKW-uitkeringen).

Meer over dit onderwerp

Duitsland Hypotheek

banner

 

Inschrijven nieuwsbrief

Naam
Email

Contact

Euregio Finanz Makler GmbH
Am Königsweg 17
48599 Gronau-Epe
Duitsland

Telefoon Duitsland +49 (0)2565 4061940

Telefoon Nederland +31 (0)53 76 00 040

Fax +31 (0)84 00 38 508

Email info@euregio-finanzmakler.de